Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Podmiot odpowiedzialny

Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów przez stronę internetową www.NoPoPatch.pl, której właścicielem jest w firma Ebinet Jakub Sotwin, ul. Petofiego 20/5, 31-712 Kraków, NIP:6783181209.

§2 Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym regulaminie:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.NoPoPatch.pl.

Przedmiot zamówienia – Towar umieszczony na stronie przedmiotu.

Dostawca – Sklep lub wyznaczony przez Sklep podmiot, którego zadaniem jest wysłanie Przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Kupującego.

Kupujący – Dokonując zakupu na stronie przedmiotu, użytkownik Sklepu staje się Kupującym.

§3 Rodzaje działalności

1. Właściciel sklepu zajmuje się sprzedażą towarów oraz pośrednictwem handlowym. Towary które są wysyłane tylko z kraju producenta są odpowiednio oznaczone. Niezależnie od rodzaju działalności, dokonując zakupu w naszym sklepie, kupujący musi zaakceptować poniższą klauzulę:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ebinet Jakub Sotwin Petofiego 20/5 31-712 Kraków, w celach związanych z obsługą zamówienia, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez które posiadanie tych danych jest niezbędne, aby obsługiwane zamówienie mogło być w pełni zrealizowane.

§4 Sprzedaż towarów

1. Sklep zajmuje się obsługą zamówień i transakcji dokonywanych na stronie www.NoPoPatch.pl

2. Klient może kontaktować się ze sklepem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@nopopatch.pl lub przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Sklepu.

3. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

4. Sklep prowadzi działalność we wszystkie dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.

5. Za wszelkie niezgodności opisu Przedmiotu Zamówienia umieszczonego w Sklepie, w tym błędy w tłumaczeniu z języka obcego na język polski, odpowiedzialność ponosi Sklep.

6. Sklep zobowiązuje się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Kupującego.

7. Koszt przesyłki podany na Stronie przedmiotu dotyczy całego zamówienia, chyba że jego wartość przekracza 450 zł.

8. Jeśli wartość zamówienia przekracza 450 zł sposób i koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.

9. W przypadku zakupu kilku takich samych Przedmiotów zamówienia, lub kilku różnych Przedmiotów zamówienia koszty wysyłki nie sumują się.

10. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesyłkach.

11. Jeżeli Kupujący życzy sobie aby adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia był inny niż adres podany podczas dokonywania zakupu w Sklepie w momencie zawarcia transakcji, Kupujący ten jest zobowiązany przekazać właściwy adres Sklepowi przez formularz kontaktowy, podając poprzednie dane wysyłki, wyraźnie zaznaczając zmianę adresu. Każda inna forma zmiany adresu, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia może zostać uznana za próbę podszycia się pod kupującego i będzie nieskuteczna.

12.1. Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia musi zawierać następujące dane.

a) imię i nazwisko adresata

b) nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu

c) kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo

d) kontaktowy numer telefonu

12.2. Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, zamiast danych wymienionych w podpunkcie b) punktu 12.1., może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem.

12.3. Jeżeli adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie zawiera nazwy województwa, Sklep w razie potrzeby może bez kontaktu z Kupującym spróbować określić tę nazwę województwa na podstawie kodu pocztowego. Sklep nie odpowiada za błędne określenie nazwy województwa, jeżeli poprawna nazwa województwa nie została określona przez Kupującego.

12.4. Jeżeli numer telefonu, zawarty w adresie, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, nie zawiera numeru kierunkowego międzynarodowego, za właściwy uznaje się numer kierunkowy międzynarodowy przyznany Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za towar i przesyłkę w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji. Dostępne opcje płatności:

a) przelewy24

b) Tradycyjny przelew bankowy

c) Płatność za pobraniem

przelew tradycyjny w tytule zawierać musi Identyfikator transakcji, której ten przelew dotyczy.

13.1. W przypadku wybrania sposobu płatności i dostawy „Płatność za pobraniem”, kupujący ma obowiązek uiścić opłatę za towar przy odbiorze. W przypadku odmowy odebrania, kupujący może w uzasadnionych przypadkach ponieść koszty odesłania towaru do magazynu.

13.2. Brak numeru transakcji w tytule przelewu może spowodować opóźnienie w złożeniu zamówienia u Sprzedawcy. W tej sytuacji, celem uniknięcia opóźnienia, kupujący powinien niezwłocznie przesłać na adres e-mail Sklepu wiadomość z potwierdzeniem zlecenia wykonania przelewu, w formacie PDF lub JPG. Jeżeli jednak na podstawie informacji zawartych w danych przelewu nie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy przelew, środki pieniężne zostaną zwrócone do nadawcy, po uprzednim odliczeniu opłat za wykonanie przelewu zwrotnego. Sklep zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu zwrotnego wyjaśnienia powodów zwrócenia środków pieniężnych.

13.3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych.

14. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez klienta w terminie wyznaczonym w punkcie 13, zamówienie zostanie anulowane, a wszystkie środki pieniężne, które wpłyną na konto sklepu po tym terminie, zostaną zwrócone.

15. Od momentu zaksięgowania środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia na rachunku bankowym Sklepu, Kupujący ma prawo żądać otrzymania od Sprzedawcy dowodu zakupu.

16. W przypadku przekazania przez Kupującego na rachunek bankowy Sklepu, oprócz środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia, innych środków pieniężnych, Kupujący może żądać zwrotu tej kwoty.

16.1 Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta: konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34, ust. 2 i art. 35.

17. Jeżeli ilość innych środków pieniężnych, przekazanych oprócz środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia jest mniejsza lub równa sumie opłat za wykonanie przelewu zwrotnego, Sklep nie ma obowiązku zwracać tych środków, niezależnie od żądania Kupującego.

18.1. Jeżeli Kupujący przekazał na rachunek bankowy Sklepu środki pieniężne niezbędne do realizacji zamówienia i w tytule przelewu nie brakuje żadnej z wymienionych w punkcie 13. informacji, lub zgodnie z punktem 13. informacje te nie są w tytule przelewu wymagane, Sklep jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć obsługę zamówienia.

18.2. Sklep może także rozpocząć obsługę zamówienia, jeżeli w tytule przelewu brak niektórych wymienionych w punkcie 13. informacji, o ile na podstawie danych zawartych w przelewie można jednoznacznie określić, której transakcji dotyczy ten przelew.

19.1. Po wykonaniu czynności wymienionych w punkcie 18. Sklep wysyła na adres e-mail Kupującego wiadomość, zawierającą:

a) Informację potwierdzającą przygotowanie Przedmiotu zamówienia do wysyłki

b) Informację określającą na jaki adres będzie zrealizowana wysyłka, zgodnie z otrzymanymi uprzednio informacjami.

19.2. W przypadku, gdy Kupujący zorientuje się, że podany przez niego adres jest nieprawidłowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdąży wysłać Przedmiot zamówienia na poprzednio otrzymany adres Kupującego, przed otrzymaniem informacji o zmianie adresu.

20. Nazwy pośredników i agentów Sprzedawcy, w tym pośredników finansowych, zabezpieczających środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia na czas dostawy Przedmiotu zamówienia do Kupującego, nie muszą zostać ujawnione, w celu zapewnienia anonimowości tym podmiotom.

21. Czas dostawy Przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty środków niezbędnych do realizacji zamówienia, na rachunku bankowym Sklepu, wynosi kolejno

2-4 dni robocze dla opcji przesyłki “Przesyłka polecona ekonomiczna”

1-2 dni robocze dla opcji przesyłki “Przesyłka polecona priorytetowa”

2-4 dni robocze dla opcji przesyłki “Przesyłka za pobraniem”

Wszystkie przesyłki są obsługiwane przez Pocztę Polską.

23.1. Kupujący ma możliwość skorzystania z reklamacji nawet po upływie , jeżeli otrzymany Przedmiot zamówienia jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail kontakt@nopopatch.pl.

23.2. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wysłane przez Kupującego przesyłki nie wymagające potwierdzenia odbioru ani też wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu towaru Sklep jest zobowiązany skontaktować się z Kupującym, celem wysłania na adres Kupującego towaru zgodnego z opisem lub zwrotu środków pieniężnych.

23.3. Kupujący może także zgłosić nieotrzymanie przesyłki w terminie, celem złożenia reklamacji u przewoźnika, jednak nie wcześniej niż po siedmiu dniach roboczych i nie później niż po czternastu dniach roboczych.

24. Niezależnie od innych czynników, Kupujący może w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania Przedmiotu zamówienia odstąpić od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

25. Kupony oraz kody rabatowe na stronie Sklepu nie łączą się ze sobą.

26.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§5 Pośrednictwo handlowe

W przypadku skorzystania z opcji dostawy “dostawa z kraju producenta ”, przedmioty zamawiane są bezpośrednio z kraju producenta, w imieniu i na rzecz klienta.

Czas dostawy tej opcji waha się pomiędzy 7-60 dniami roboczymi.

Istnieje możliwość wysyłki za granicę – w tym przypadku koszt przesyłki z kraju producenta nie ulega zmianie.

1. Sklep zajmuje się obsługą zamówień i transakcji dokonywanych na stronie www.NoPoPatch.pl

2. Sklep nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania organów władzy i administracji państwowej.

4. Sklep prowadzi działalność we wszystkie dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00.

5. Za wszelkie niezgodności opisu Przedmiotu Zamówienia umieszczonego w Sklepie, w tym błędy w tłumaczeniu z języka obcego na język polski, odpowiedzialność ponosi Sklep.

6. Sklep zobowiązuje się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Kupującego.

7. Dokonując zakupu na stronie przedmiotu, użytkownik Sklepu staje się Kupującym. Jednocześnie stając się Kupującym, udziela Sklepowi Pełnomocnictwa, które Sklep automatycznie przyjmuje. Treść Pełnomocnictwa znajduje się punkcie 27.

8. Koszt przesyłki podany na Stronie przedmiotu dotyczy jednej sztuki Przedmiotu zamówienia.

9. W przypadku zakupu kilku takich samych Przedmiotów zamówienia, lub kilku różnych Przedmiotów zamówienia, koszty wysyłki nie sumują się.

10. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesyłkach.

11. Jeżeli Kupujący życzy sobie aby adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia był inny niż adres podany podczas dokonywania zakupu Sklepie w momencie zawarcia transakcji, Kupujący ten jest zobowiązany przekazać właściwy adres Sklepowi przez formularz kontaktowy, podając poprzednie dane wysyłki, wyraźnie zaznaczając zmianę adresu. Każda inna forma zmiany adresu, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia może zostać uznana za próbę podszycia się pod Kupującego i będzie nieskuteczna.

12.1 Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia musi zawierać następujące dane.

a) imię i nazwisko adresata

b) nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu

c) kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo

d) kontaktowy numer telefonu

12.2. Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, zamiast danych wymienionych w podpunkcie b) punktu 12.1., może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem.

12.3. Jeżeli adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie zawiera nazwy województwa, Sklep w razie potrzeby może bez kontaktu z Kupującym spróbować określić tę nazwę województwa, na podstawie kodu pocztowego. Sklep nie odpowiada za błędne określenie nazwy województwa, jeżeli poprawna nazwa województwa nie została określona przez Kupującego.

12.4. Jeżeli numer telefonu, zawarty w adresie, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, nie zawiera numeru kierunkowego międzynarodowego, za właściwy uznaje się numer kierunkowy międzynarodowy przyznany Rzeczypospolitej Polskiej.

13.1 Kupujący jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji wykonać za pomocą poczty, banku lub innej dowolnej formy płatności na rachunek bankowy Sklepu, przelew środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia transakcji, zwany dalej przelewem. Dostępne opcje płatności:

a) Przelewy24

b) Tradycyjny przelew bankowy

Przelew tradycyjny w tytule zawierać musi numer transakcji, której ten przelew dotyczy.

13.2. Brak w tytule przelewu którejkolwiek wymienionych w punkcie 13.1. informacji może spowodować opóźnienie w złożeniu zamówienia u Dostawcy. W tej sytuacji, celem uniknięcia opóźnienia, Kupujący powinien niezwłocznie przesłać na adres e-mail Sklepu wiadomość z potwierdzeniem zlecenia wykonania przelewu w formacie PDF lub JPG. Jeżeli jednak na podstawie informacji zawartych w danych przelewu nie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy przelew, środki pieniężne zostaną zwrócone do nadawcy, po uprzednim odliczeniu opłat za wykonanie przelewu zwrotnego. Sklep zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu zwrotnego, wyjaśnienia powodów zwrócenia środków pieniężnych.

13.3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni.

14. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez klienta w terminie wyznaczonym w punkcie 13, zamówienie zostanie anulowane, a wszystkie środki pieniężne, które wpłyną na konto sklepu po tym terminie, zostaną zwrócone.

15. Od momentu zaksięgowania środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia na rachunku bankowym Sklepu, Kupujący ma prawo żądać otrzymania od Sklepu dowodu zakupu usługi pośrednictwa handlowego.

16. W przypadku przekazania przez Kupującego na rachunek bankowy Sklepu, oprócz środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia, innych środków pieniężnych, Kupujący może żądać zwrotu tej kwoty.

16.1 Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta: konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34, ust. 2 i art. 35.

17. Jeżeli ilość innych środków pieniężnych, przekazanych oprócz środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia jest mniejsza lub równa sumie opłat za wykonanie przelewu zwrotnego, Sklep nie mają obowiązku zwracać tych środków, niezależnie od żądania Kupującego.

18.1. Jeżeli Kupujący przekazał na rachunek bankowy Sklepu środki pieniężne niezbędne do realizacji zamówienia i w tytule przelewu nie brakuje żadnej z wymienionych w punkcie 13. informacji, lub zgodnie z punktem 13. informacje te nie są w tytule przelewu wymagane, Sklep jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć obsługę zamówienia.

18.2. Sklep może także rozpocząć obsługę zamówienia, jeżeli w tytule przelewu brak niektórych wymienionych w punkcie 13. informacji, o ile na podstawie danych zawartych w przelewie można jednoznacznie określić, której transakcji dotyczy ten przelew.

19.1. Po wykonaniu czynności wymienionych w punkcie 18. Sklep wysyła na adres e-mail Kupującego wiadomość, zawierającą:

a) Informację potwierdzającą przygotowanie Przedmiotu zamówienia do wysyłki

b) Informację określającą na jaki adres będzie zrealizowana wysyłka, zgodnie z otrzymanymi uprzednio informacjami.

19.2. W przypadku, gdy Kupujący zorientuje się, że podany przez niego adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia jest nieprawidłowy, Sklep może na życzenie Kupującego przekazać Dostawcy otrzymany od Kupującego pocztą elektroniczną poprawiony adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia. Adres powinien być przesłany za pomocą formularza kontaktowego Sklepu. Dostawca ani Sklep nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli Dostawca zdąży wysłać Przedmiot zamówienia na poprzednio otrzymany adres Kupującego, zanim Sklep zdąży poinformować Dostawcę o zmianie tego adresu.

20. Nazwy pośredników i agentów Sklepu w tym pośredników finansowych, zabezpieczających środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia na czas dostawy Przedmiotu zamówienia do Kupującego, nie muszą zostać ujawnione, w celu zapewnienia anonimowości tym podmiotom.

21. Czas dostawy Przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty środków niezbędnych do realizacji zamówienia, na rachunku bankowym Sklepu, wynosi od siedmiu do sześćdziesięciu dni roboczych.

Dla zamówień opłaconych w okresie od początku listopada do piętnastego lutego, czas dostawy może ulec wydłużeniu o dodatkowe piętnaście dni roboczych. Czas dostawy może także ulec wydłużeniu na skutek braku w tytule przelewu którejkolwiek z informacji, wymaganych na podstawie punktu 13.

22. W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat celnych i podatku VAT, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym.

23.1. Kupujący ma możliwość skorzystania z reklamacji, jeżeli otrzymany Przedmiot zamówienia jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy. Jeżeli na Stronie Przedmiotu znajduje się informacja o gwarancji, dotyczy ona gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę. Celem złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem poprzez e-mail kontakt@nopopatch.pl..

23.2. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wysłane przez Kupującego przesyłki nie wymagające potwierdzenia odbioru ani też wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu towaru Sklep jest zobowiązany skontaktować się z Kupującym, celem wysłania na adres Kupującego towaru zgodnego z opisem lub zwrotu środków pieniężnych.

23.3. Kupujący może także zgłosić nieotrzymanie przesyłki w terminie, celem złożenia reklamacji u przewoźnika, jednak nie wcześniej niż po 60 dniach roboczych i nie później niż przed upływem 120 dni roboczych od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

24. Niezależnie od innych czynników, Kupujący może w ciągu czternastu dni od momentu otrzymania Przedmiotu zamówienia odstąpić od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

25.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

27. PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam Ebinet Jakub Sotwin, ul. Petofiego 20/5, 31-712 Kraków, NIP:6783181209, pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki towaru, opisanego na stronie przedmiotu oraz w Sklepie. Zezwalam także na przekazywanie dostawcy towaru w moim imieniu otrzymywanych ode mnie środków pieniężnych, jak również na odbieranie w moim imieniu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od dostawcy. Pełnomocnictwo to jest przeze mnie udzielane w momencie skorzystania przeze mnie z zakupu na stronie Sklepu.